01.06.2015
ZMIANY W DOKUMENTACH ZGODNIE Z CLP

Unijne Rozporządzenie WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling and Packaging) dostosowuje system UE do globalnego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS i zastępuje obowiązującą dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych DPD.

 

Co zmienia CLP w dokumentach ?

• Karty charakterystyki – zmiany dotyczą nowej klasyfikacji surowców

• Etykiety - zmiany dotyczą nowego oznakowania (piktogramy) oraz informacji o środkach ostrożności

 Zaktualizowane dokumenty do pobrania z naszej strony www.draco-bis.pl, zakładka PLIKI DO POBRANIA

Piktogramy CLP zastępują symbole DPD

 

 

 

 

Co nowego wprowadza CLP ?

Piktogramy: określają rodzaj zagrożeń związanych z zastosowaniem produktów stwarzających zagrożenie.

Zwroty określające środki ostrożności: wskazują, jak bezpiecznie obchodzić się z produktem i jakie kroki należy podjąć w przypadku narażenia na działanie produktu.

Zwroty określające zagrożenie:  opisują rodzaj zagrożeń wywoływanych przez produkt stwarzający zagrożenie.

Hasła ostrzegawcze: wskazują na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia użytkownika o potencjalnym zagrożeniu, jakie stwarza produkt,
                                    np. NIEBEZPIECZEŃSTWO, UWAGA.

Jak wygląda nowa etykieta CLP ?

 

 

Terminarz wdrożeń CLP

 

01 czerwca 2015     
Wszystkie produkty produkowane przez firmę DRACO są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 

Klienci i Dystrybutorzy mogą nadal sprzedawać produkty z etykietami DPD, jeśli zostały one nabyte przed 1 czerwca 2015r.

01 czerwca 2017     
Nie wolno sprzedawać żadnych produktów z etykietami DPD.
   

Wszystkie dostarczone informacje zostały przygotowane w oparciu o rozporządzenie CLP nr 1272/2008 i wyłącznie w celach informacyjnych. Otrzymanie niniejszego dokumentu lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych nie stanowi udzielenia porady prawnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odnieść się do rozporządzenia CLP. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej.